Luckor täpps till med ny terrorismlag

Regeringens utredare föreslår en ny terroristbrottlag.

Den innebär skärpta straff för flera brott och att fler gärningar kan bedömas som terrorbrott.

Telegram från TT / Omni
26 nov. 2019, 14.28

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) så kommer utredningens förslag att täppa till vissa luckor i dagens lagstiftning.

Det är i dag redan straffbart att offentligt uppmana till terrorism. Men utredningen föreslår att uppmaningsbrott också ska omfatta uppmaning till rekrytering till terrorism, till terrorismutbildning och till resa i terrorismsyfte.

Johansson bedömer att den föreslagna lagen kan få betydelse för att kunna åtala personer som offentligt uppmanar andra att resa utomlands för att delta i till exempel Islamiska statens krigföring.

– Då blir det klart och tydligt att det här är kriminaliserat, säger Johansson.

Vill ej spekulera

Han vill däremot inte spekulera i huruvida den föreslagna lagstiftningen skulle leda till åtal mot de imamer i Sverige som betraktas som hot mot rikets säkerhet. Regeringen har beslutat att de ska utvisas, men de har inte åtalats.

Utredningen föreslår även en utvidgning av andra typer av brott kopplade till terrorism.

Att utbilda sig i terrorism eller att ge utbildning i terrorism är redan i dag brottsligt. Men föreslaget innebär att utbildningen inte behöver vara kopplad till en viss typ av redskap, som utbildning i vapen- och sprängämneskunskap.

Därmed kan även utbildning till exempel i att köra en viss typ av fordon eller att använda ett datorprogram omfattas.

Skärpta straff

Därutöver föreslår utredningen straffskärpningar för brott som innebär olika typer av stöd för terrorism.

För till exempel brottet samröre med terroristorganisation föreslås fängelse i högst fyra år, och om brottet är grovt, fängelse i lägst 18 månader och högst sju år.

Regeringen lade nu i höst fram ett lagförslag om samröre med terroristorganisation som för närvarande behandlas i riksdagen. Där är straffskalorna lägre.

Justitieministern aviserar redan nu att regeringen kommer att föreslå en höjning av straffskalan i ett andra steg senare.

Straffskärpningar föreslås också för brotten finansiering av terrorism, offentlig uppmaning till terrorism och utbildning för terrorism.

Tre blir en

Dagens terroristlagstiftning är spridd på tre lagar. Utredningen föreslår att de tre slås ihop till en – terroristbrottlagen.

För att den nya lagen ska hålla för lång tid framöver slopas dagens uppräkning av vilka brott som kan anses vara terroristbrott. I stället ska alla svenska brott kunna betraktas som terroristbrott om de begås med terrorismavsikt.

Utredningen föreslår också en viss förändring av definitionen av terroristbrott.

Terroristbrott definieras i dag som ett dåd med avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.

"Befolkningsgrupp" föreslås bytas ut mot "del av befolkning". På så sätt ska dåd riktade mot etniska minoriteter, personer med utländsk härkomst eller hbtq-personer lättare kunna betraktas som terroristbrott.

Det krävs dock fortfarande att dådet är så pass allvarligt att det kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation.

Fakta: Nya terroristbrottlagen

En ny terroristbrottslag föreslås. Den ersätter tre lagar som finns i dag.

Terroristbrottlagen omfattar därmed:

– terroristbrott

– samröre med terroristorganisation

– finansiering av terrorism

– offentlig uppmaning till terrorism

– rekrytering till terrorism

– att ge eller ta utbildning i terrorism

– att resa i terroristsyfte

Svensk domstol ska ha domsrätt för alla dessa brott oavsett om de begåtts utomlands.

Preskriptionstiden för alla typer av terroristbrott avskaffas.

För brottet samröre med terroristorganisation föreslås fängelse i högst fyra år. I dag gäller två år. Om brottet är grovt ska straffet vara lägst 18 månader och högst sju år.

För brotten finansiering av, offentlig uppmaning till och utbildning för terrorism föreslås fängelse i högst tre år jämfört med dagens två. Om brottet är grovt ska minimistraffet vara ett år jämfört med dagens sex månader.

Källa: En ny terroristbrottlag, SOU 2019: 49