Foto: Janerik Henriksson/TT

C: All sjöfart och flygtrafik fossilfri 2040

Centerpartiet vill att all sjöfarts- och flygrafik från Sverige ska vara fossilfri senast 2040. Det har Centerstämman beslutat.

På skolområdet tog partiet ställning mot ordningsomdömen i skolan.

Telegram från TT / Omni
27 sept. 2019, 12.22

Partistyrelsen hade föreslagit att all flygtrafik i Sverige ska vara fossilfri 2040, men stämman skärpte kravet och lade även till sjöfarten från svenska hamnar. För att detta ska vara möjligt bör en branschkommission tillsättas omgående så att drivmedelsproduktion i större skala kan komma igång.

Tidigare har Centern förordat fossilfritt flyg redan från 2030, men det gällde enbart svenskt inrikesflyg. Det nya kravet gäller allt flyg från svenska flygplatser.

Centern vill också att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användningen av dessa. Fossila bränslen i transportsektorn ska med vissa undantag fasas ut till 2030.

En sorts omvänd fossilskatt införs, vilket innebär att man ska få betalt om man tar bort fossila ämnen.

Ett motionsförslag om att klimatfrågan och den globala uppvärmningen ska ha högsta prioritet i partiets miljö- och klimatpolitik antogs av stämman.

Noll nettoutsläpp

Ambitionen och målen för klimatpolitiken i EU ska skärpas. Noll nettoutsläpp till 2040 bör vara målet på både svensk och europeisk nivå. Centern vill se bindande nationella klimat- och energimål för EU:s medlemsländer. För länder som inte uppfyller målen bör konsekvenserna vara "kännbara".

För att skapa ett mer flexibelt och stabilt elsystem vill Centern bland annat att alla kunders elförbrukning ska mätas och debiteras per timme som högsta enhet. Elskatten ska också bli mer flexibel i form av procent på fakturan i stället för en fast avgift i ören per kWh.

Ett grönt avdrag för bilägare som väljer att konvertera sina bilar till miljövänligare alternativ bör införas. För att minska matsvinnet föreslår partiet en avgift på matavfall som slängs från större näringsverksamheter. Obligatorisk klimatmärkning av livsmedel bör införas.

Regionalisering av gymnasiet.

På skolområdet tog stämman beslut som i huvudsak var i enlighet med partistyrelsens förslag, som bland annat innebär ökat kunskapsfokus i läroplanen och att det i skollagen ska framgå att syftet med skolan är att främja flit, ansvarstagande och respektfullt uppträdande bland elever.

Däremot beslutade stämman, mot partistyrelsens vilja, att Centern ska ta ställning mot ordningsomdömen i skolan. Möjligheten för elever att överklaga sina beslut avslogs däremot.

En regionalisering av ansvaret för gymnasieutbildningen bör utredas, och skolpengen bör ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.

Lärarens roll ska stärkas ock straffen för hot och våld mot rektorer och lärare ska skärpas. Skolor med större brister ska kunna läggas ned eller tas över direkt. Partistyrelsens förslag att obehöriga lärare ska kunna sätta betyg avslogs av stämman efter en oavgjord votering följd av lottning.

Fakta: Centerns förslag

Klimatneutralitet i Sverige och EU 2040.

Skärp EU:s utsläppshandelssystem genom att skärpa taket för hur många utsläppsrätter som delas ut varje år.

Ny teknik och affärsmodeller i elsystemet. Timmätning införs för samtliga kunder senast 2025.

Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa.

Fossila bränslen i transportsektorn fasas ut till 2030.

Sjöfart och flygtrafik ska vara fossilfri 2040.

Omvänd fossilskatt. Den som tar bort fossila ämnen ska få betalt för det.

Vattenavgift på offentligt vatten införs för att bekosta nödvändiga investeringar och klimatanpassning i VA-infrastruktur.

Avgift på matavfall som slängs från större näringsverksamheter.

Fossilanvändningen i lantbruket ska minska kraftigt och det fossila bränslet ersättas med förnybart.

Ökat kunskapsfokus i läroplanen.

Stärkt lärarroll.

Samordnad granskning av läromedel.

Skolor med brister ska kunna läggas ned eller tas över direkt.

Skolpengen ses över i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän.

En regionalisering av ansvaret för gymnasieutbildningen ska utredas.

Centern tar ställning mot ordningsomdömen.