Foto: Tommy Pedersen/TT

Damberg: Ingrip tidigt mot unga brottslingar

Polisen bör oftare utreda fall där barn misstänks för brott, anser inrikesminister Mikael Damberg (S).

Nu tillsätts en utredning om hur samhällets reaktion mot brott ska kunna bli snabbare och mer rättssäker.

Hanteringen av barn som dragits in i kriminalitet behöver ses över, enligt regeringen.

Telegram från TT / Omni
20 dec 2019, 06.49

– Vi ser att vi har alltmer brottslighet som kryper ner i åldrarna, och tidiga ingripanden och konsekvenser mot barn som begår brott är särskilt viktiga eftersom det kan hindra att de fastnar och hamnar i en kriminell karriär. Vi ser också ökade ungdomsrån, där ungdomar rånar andra ungdomar, och det är något vi måste ta på allvar, säger Mikael Damberg.

Regeringen har fattat beslut om en utredning som bland annat ska se över bestämmelserna när barn under 15 år – som ju inte är straffmyndiga och därför inte kan dömas – misstänks för brott. I fler fall än i dag bör polisen utreda dessa brott, anser inrikesministern:

– Då får socialtjänsten ett bättre och tyngre underlag, vilket kan betyda att de snabbare och tydligare kan gå in och bryta en negativ spiral.

Bevistalan oftare

När någon under 15 misstänks för brott kan skuldfrågan prövas av domstol genom så kallad bevistalan, men dessa är ovanliga.

Flera uppmärksammade fall har dock väckt frågan om bevistalan bör användas oftare. Det handlar bland annat om Kevin-fallet där två bröder, 5 och 7 år gamla, pekades ut av polisen som skyldiga till att har dödat en fyraårig pojke i Arvika 1998. Någon domstol värderade aldrig bevisningen mot bröderna.

I efterhand har det framkommit allvarliga brister i utredningen, med bland annat många och långa förhör med de små pojkarna. Efter att förundersökningen öppnats på nytt avskrevs de nu vuxna bröderna från misstankarna 2018.

Regeringen anser att bevistalan borde kunna användas i fler fall, och vill att utredaren ska se över om åklagare själva ska kunna initiera en sådan. I dag kan åklagaren bara väcka bevistalan om socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare begärt det.

Drogtester av barn

– Vi har sett historiskt hur barn har misstänkts för brott, men att det senare visat sig att man faktiskt inte var skyldig. Då kan bevistalan i domstol vara viktig – att faktiskt utreda huruvida man var skyldig kan betyda mycket för barnen. Men det handlar också om att brottsoffer ska få upprättelse, säger Mikael Damberg.

Utredaren ska även se över reglerna för drogtester av barn under 15 och möjligheten för brottsoffer att kunna få juridiskt biträde även när den misstänkte är under 15. En annan del av uppdraget handlar om att se över om åklagare ska kunna utfärda strafföreläggande gällande ungdomstjänst för dem under 18.

– Igen, snabba påföljder och tydliga reaktioner är det som är viktigt. Så om en ung människa erkänner lagbrott så skulle man med ett nytt regelverk kunna låta en åklagare bestämma om samhällstjänst. Då blir det en direkt konsekvens för de ungdomar som berörs av detta, säger Mikael Damberg.

Fakta: När barn begår brott

Personer som misstänks för brott men är under 15 år är inte straffmyndiga i Sverige. De kan gripas, men inte anhållas eller häktas.

Om ett barn under 15 misstänks för ett brott med fängelse i straffskalan ska en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) inledas, och sociala myndigheter kopplas in.

Den som fyllt 15 men är under 18 år kan både gripas, anhållas och häktas. Men häktningar av barn i den åldern får bara ske i undantagsfall, när det finns synnerliga skäl.

Synnerliga skäl kan vara att de är misstänkta för mycket allvarliga brott, eller att det är helt nödvändigt för att den misstänkte inte ska kunna försvåra utredningen genom att undanröja bevis eller påverka andra

Unga under 21 kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård under viss tid kan den dömas till som är under 18 och där påföljden hade bestämts till fängelse om personen fyllt 18.

Källa: Åklagarmyndigheten och domstol.se