Detta är en artikel från TT.

FHM: Pandemilagen löser inte alla problem

Telegram från TT / Omni
23 December 2020, 15.42

Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag.

Även i fortsättningen är det personligt ansvar som är viktigast.

"De allra flesta covid-19-fall har smittats hemma eller på arbetsplatsen. Lagförslaget träffar inte dessa situationer. Även efter pandemilagens införande kommer således det egna ansvaret och frivilligheten även fortsatt vara helt avgörande för att bromsa smittspridningen", skriver Folkhälsomyndigheten (FHM) i remissvaret.

Regeringen har hittills använt sig av rekommendationer och uppmaningar, och försökt reglera folksamlingar och trängsel med främst ordningslagen och alkohollagen. Det är trubbiga instrument och tanken med den nya pandemilagen är att få kraftfullare och mer träffsäkra verktyg.

Till exempel ska regeringen med stöd av den nya lagen kunna besluta om nedstängningar av köpcentrum och kollektivtrafik eller förbjuda folk att vistas i parker och på stränder. Dessutom blir en skillnad mot i dag att den som bryter mot reglerna kan straffas med böter.

Stoppar inte smittan

Men FHM anser alltså inte att de nya verktygen kommer att räcka för att bromsa smittspridningen. Det viktigaste kommer även i fortsättningen att vara att människor frivilligt tar ansvar, ser till att hålla avstånd och stannar hemma när de har symtom.

Även om lagen närmar sig det privata genom att exempelvis ge möjlighet att förbjuda fester i bostadsrättsföreningens lokaler, så sträcker den sig inte in i hemmen.

FHM konstaterar att lagen är mycket ingripande, både för människor och verksamheter och anser därför att den ska användas försiktigt, som ett komplement till frivilliga åtgärder. "Lagen och dess bemyndiganden bör användas enbart när inga andra tillgängliga åtgärder har visat sig tillräckliga", skriver myndigheten.

Säkerhetsventil

Dessutom anser FHM att åtgärderna ska gälla så kort tid som möjligt och omprövas kontinuerligt, till exempel efter två veckor.

"Eftersom motsvarande åtgärder saknar historiskt motstycke i svensk kontext och de kortsiktiga effekterna – och följdeffekterna – inte självklart går att förutse är detta en viktig säkerhetsventil även ur smittskyddsperspektiv", står det i remissvaret.

Även länsstyrelser får möjlighet att fatta beslut i enskilda fall på ett annat sätt än i dag. FHM anser att det ska vara förstahandsalternativet, snarare än genom nationella ingripanden.

Covid-19-lagen – förslaget

Regeringen vill införa en tillfällig pandemilag för covid-19.

Syftet: att ge regeringen och andra myndigheter utökade möjligheter att införa åtgärder för att bromsa smittspridning, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

Verksamheter som ska omfattas av lagen är:

* allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

* platser för fritids- eller kulturverksamhet

* butiker, köpcentrum

* kollektivtrafik

* lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster

* allmänna platser, som parker och badplatser

Vid “mycket allvarliga lägen” ska beslut kunna fattas om nedstängning av exempelvis butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Lagen ger möjlighet att begränsa öppettider och antal personer.

Den som bryter mot förbud kan straffas med böter.

Regeringen måste inom en månad från beslut om förbud eller nedstängning låta riksdagen pröva beslutet.

I utkastet som är på remiss föreslås lagen träda i kraft den 15 mars 2021 och gälla till sista mars 2022. Nu vill regeringen införa den redan den 15 januari.

Källa: Regeringskansliet