Detta är en artikel från TT.

Kroaterna mest positiva till Sverige

Telegram från TT / Omni
18 June 2022, 16.58

Majoriteten av allmänheten inom EU:s medlemsländer har en positiv uppfattning om Sverige.

Hos två av våra närmsta grannar har dock en jämförelsevis stor del av befolkningen en mer negativ bild av Sverige, visar en ny rapport från Svenska institutet.

En majoritet av respondenterna i alla EU-länder har en positiv uppfattning om Sverige, i många länder är andelen över 60 procent.

Högst andel finns i Kroatien, där 80 procent har en fördelaktig bild av Sverige. Även i Lettland och Litauen har en stor andel en positiv bild, nära 75 procent – likaså i Bulgarien, Grekland och Rumänen, omkring 70 procent.

I andra änden finns några länder – Danmark, Ungern och Finland – där en jämförelsevis hög andel, omkring 10 procent, har en ofördelaktig bild av Sverige.

”I några av dessa länder uppger allmänheten att de har sett, läst eller hört om brottslighet och våld eller migration kopplat till Sverige”, skriver Svenska institutet i sin rapport.

”Hög livskvalitet”

En majoritet dem som svarat uppger att bilden av Sverige inte har förändrats det senaste året, men bland dem som har fått en förändrad bild är det fler som fått en mer positiv än en mer negativ bild.

Det påstående om Sverige som de svarande i EU-länderna i helhet i högst utsträckning instämmer i är att Sverige är en ”en plats med hög livskvalitet”. Den åsikten delas av i genomsnitt 75 procent.

70 procent instämmer även i att Sverige är ett land med ”positiva relationer med andra länder” samt att Sverige är ”en säker plats att bo på och besöka”.

Utmärker sig inte

Det påstående som respondenterna som helhet i lägst utsträckning instämmer i är att att Sverige utmärker sig inom idrott. Endast 40 procent delar den bilden.

Undersökningen har genomförts med anledning av Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023, och frågor har även ställts om inom vilka områden Sverige anses ha relevant kunskap och erfarenhet att bidra med till unionen. Där hamnar hälsa och social välfärd i topp, följda av utbildning och mänskliga rättigheter.

”Det är glädjande att se att uppfattningen om Sverige är positiv inom en rad olika områden och att Sverige uppfattas vara en aktör som har relevanta erfarenheter att bidra med inom EU. Att få kunskap om bilden av Sverige i samtliga EU-länder ger en viktig vägledning inför EU-ordförandeskapet”, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet, i ett pressmeddelande.

Så gjordes undersökningen

Studien utgår från en webbaserad enkätundersökning i samtliga 27 EU-länder där personerna tillfrågats om sin kännedom och uppfattning om å ena sidan Sverige, å andra sidan EU och dess institutioner. Enkätfabriken har ansvarat för undersökningen och datainsamlingen genomfördes under december i fjol och januari i år.

Resultaten bygger på enkätsvar från slumpmässigt utvalda respondenter i respektive land som är 18 år eller äldre. Merparten av frågorna var flervalsfrågor med en femgradig skala.

Sammanlagt besvarades enkäten av drygt 25 000 personer med omkring 1 000 respondenter per land, förutom i Luxemburg, Cypern och Malta, varför resultaten för de länderna ska tolkas med större försiktighet.

Källa: Svenska institutet