Stora brister i covidvård av äldre på boenden

Många äldre som drabbats av covid-19 har under pandemin inte fått någon individuell läkarbedömning. Inte ens en av tio har fått en bedömning av en läkare på plats på äldreboendena.

– Det här är inte acceptabelt, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström.

Telegram från TT / Omni
24 nov. 2020, 09.37

Det finns allvarliga brister i regionernas arbete med att ge vård och behandling till gamla som bor på äldreboende och som drabbats av misstänkt eller konstaterad covid-19, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i en granskning.

Kritiken är svidande. Ingen av landets 21 regioner får godkänt.

– Lägstanivån är för låg, även under en pandemi, konstaterar Sofia Wallström.

Det rör sig om de allra äldsta personerna, ofta sjuka och sköra och därmed en särskild riskgrupp för covid-19. Men ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena har över huvud taget inte bedömts av läkare, enligt en granskning av journaler som Ivo genomfört.

– Det här är en väldigt hög siffra enligt Ivos bedömning. Den är oacceptabelt hög. Det här handlar om människor – någons mamma, någons pappa, någons nära och kära, säger Sofia Wallström.

Samma rätt

Hon framhåller att den som bor på äldreboende har precis samma rätt att få en medicinsk bedömning och vård som alla andra.

– - Jag tror inte att någon av oss skulle acceptera att bli föremål för en gruppbedömning.

Bland de personer som inte fick en individuell läkarbedömning fick ungefär 40 procent inte heller en individuell bedömning av en sjuksköterska.

– - Det understryker ytterligare det stora allvaret i de här vårdbristerna, säger Sofia Wallström.

Ovanligt med läkare på plats

I de fall där en läkare ändå har gjort en bedömning av patienten har merparten av dessa skett på distans, framför allt på telefon. Andelen fall där en läkare faktiskt tagit sig till äldreboendet och gjort en bedömning på plats utgör endast cirka 6 procent.

Detta har inte heller blivit bättre under pandemins gång.

– Fysisk läkarbedömning är alltför låg med tanke på den sjukdomsbild som dessa patienter i normalfallet har, säger avdelningschef Peder Carlsson.

Även delaktigheten från patienter och anhöriga har varit låg, och beslut om vård i livets slutskede har enligt Ivo inte skett i enlighet med gällande regelverk.

Bristerna har fått "dramatiska och allvarliga" konsekvenser, säger Sofia Wallström. Om det också innebär att ett antal liv hade kunnat räddas är dock inte något som Ivo studerat specifikt.

Statsministern: Allvarligt

Statsminister Stefan Löfven (S) ser allvarligt på Ivos kritik.

– Ivo har varit väldigt tydlig. Det här är en kraftfull kritik och då är det mycket allvarligt. Det är tydligt i lagstiftningen vad invånarna har rätt att förvänta sig vad gäller vård och omsorg. Regionerna måste se till att alla får den vård man har rätt till och det har inte fungerat, säger han.

Löfven utgår från att regionerna redan är i gång med arbetet för att åtgärda bristerna.

Även socialminister Lena Hallengren (S) ser allvarligt på kritiken, men hon tolkar den inte som att det handlar om ett systemfel.

– Det är viktigt att säga att även om kritik riktas mot samtliga regioner, som behöver tas på mycket stort allvar, så säger man inte att man i alla avseenden har brustit. Det finns stora delar av äldreomsorgen där man har hanterat situationen på ett välfungerande sätt och enligt regelverk, säger hon.

I början av nästa år ska regionerna redovisa för Ivo vilka åtgärder de vidtagit.

Framöver kommer ytterligare beslut från Ivo som rör kommunernas och privata aktörers ansvar.

Ivos beslut i korthet

1. Gamla på äldreboenden har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

2. De gamla och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

3. Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har på äldreboenden inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19-pandemin.

4. Det går inte att följa behandlingen av dem som bor på äldreboenden som haft misstänkt eller konstaterad covid-19 på grund av brister i patientjournalerna.

Granskningen gjordes under februari/mars respektive maj/juni, då antalet döda i covid-19 på äldreboenden var mycket högt.

Källa: Ivo